സോഫ്റ്റ്വെയർ

More: ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ , സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകൾ , ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് , രേഖകൾ , അവതരണങ്ങൾ , ഡാറ്റബേസുകൾ , ആനിമേഷൻ & വീഡിയോ