വിൻഡോസ്

More: ഫയൽ തരങ്ങൾ , കമ്പ്യൂട്ടർ ആശയങ്ങൾ , പിശക് സന്ദേശങ്ങൾ , ഡ്രൈവറുകളും ഹാർഡ്വെയറും , അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ , ഗൈഡുകളും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും , ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു & അപ്ഗ്രേഡുചെയ്യുന്നു , സിസ്റ്റവും സുരക്ഷയും , പ്രധാന ആശയങ്ങൾ , കമാൻഡ് ലൈൻ , നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും , ഡ്രൈവ് മാനേജുമെന്റ് , ലക്ഷണങ്ങൾ , ഉപയോക്താക്കളും അക്കൗണ്ടുകളും , ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക , മെയിൻറനൻസ് , ഫയലും ഫോൾഡർ മാനേജുമെന്റും